SPSCHB

Projekty

Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu: Podpora žákům na cestě za vzděláním

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003125

Grant projektu: Ing. Zdenka Kučerová
Zahájení projektu: 1. 1. 2023
Ukončení projektu: 31. 12. 2025

 Škola bude realizovat následující šablony:

Personální podpora  

1.III/3 Školní psycholog SŠ

1.III/5 Kariérový poradce SŠ

1.III/7 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání SŠ

1.III/9 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ

Podpora inovativního vzdělávání žáků v SŠ

1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

1.III/11 Podpora žáků s OMJ v SŠ

Spolupráce s rodiči žáků SŠ a veřejností

1.III/12 Odborně zaměřená a tematická komunitní setkávání v SŠ

plakát projektu

 

Erasmus+

projekt 2018-1-CZ01-KA229-048004_1

Jedná se o dvouletý projekt financovaný EU založený na spolupráci naší školy a DSZC Vegyipari Szakgymnáziuma Debrecen. Projekt je zaměřen na krátkodobé mobility žáků, kterých se účastní 5 anglicky hovořících studentů z Maďarska a 5 anglicky hovořících studentů z naší školy a 5 německy hovořících studentů z Maďarska a 5 německy hovořících studentů z naší školy. Studenti budou pracovat v mezinárodní dvojici na laboratorních úkolech (např. rozbor mléka, rozbor masa, rozbor vody apod.). V každém pololetí proběhne 1 mobilita. Součástí projektu jsou e-twinningové aktivity. Výsledky práce studentů (laboratorní protokoly, prezentace, laboratorní návody) budou přístupné široké veřejnosti v online nástrojích. Naše škola, SPŠ chemická Brno, je koordinátorem projektu.

Certikát projektu

 

projekt 2018-1-NO01-KA202-038885 – ChemTUBE

Jedná se o tříletý projekt ChemTube, do kterého je zapojeno deset různých organizací (školy SPŠ chemická Brno, Kristiansund Videregående Skole z Norska, Sachsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden z Německa a Instituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita z Itálie, firmy, pracovní a projektové agentury). Učitelé ve spolupráci s firmami zmapují nedostatky v dovednostech žáků / absolventů v oblasti práce v laboratoři, na základě toho učitelé připraví jednoduché laboratorní úkoly. Tyto úkoly pak předvedou studenti i odborníci z praxe, průběh úkolu bude natočen na video. Učitelé pak vytvoří krátké učební jednotky, aby se dovednosti studentů přiblížily odborníkům z praxe. Vše (videa, učební jednotky) bude dostupné pro širokou veřejnost v online nástroji. Naše škola, SPŠ chemická Brno, je partnerskou organizací, koordinátorem projektu je NTI-MMM AS z Norska.

V červnu 2021 žáci a učitelé naší školy vytvořili požadovaných 31 výukových videí (17 videí žákovských a 14 videí dobré praxe). Nyní pověření zahraniční partneři vytvářejí online ChemTUBE kanál, kde budou pořízená videa publikována pro širokou veřejnost.

Níže uvádím českou a originální (anglickou) verzi výchozích tezí projektu.

 

                 

 

Další informace o projektech (.PDF)

Projekty spolufinancované EU a ČR

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace se stala jedním z partnerů Jihomoravského kraje s názvem PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358

Podrobné informace o projektu (.DOC) 

 

 

 

Projekt

INKUBÁTOR MLADÝCH VĚDCŮ - PŘÍPRAVA ŽÁKŮ PRO BUDOUCÍ VĚDECKOU DRÁHU ANEB V MLADÉ GENERACI JE BUDOUCNOST SPOLEČNOSTI

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program:Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001493

Příjemce dotace:Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Výzva: 33. výzva – Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL) 

Specifický cíl: SC 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení


Celkové náklady:    29 468 999,14 Kč

Dotace:                      26 522 099,22 Kč

Stručný popis projektu

 V rámci předkládaného projektu dojde ke stavebním úpravám prostor SPŠCH Brno a k pořízení nového vybavení nejen do laboratoří, ale i pro jazykové učebny. Rekonstruované prostory budou využívány všemi žáky školy ve všech ročnících, tj. žáky oborů: 28-44-M/01 Aplikovaná chemie, 29-42-M/01 Analýza potravin, a 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum.

Doba realizace projektu je do 14. 1. 2019.

 

Učitelé školy nyní pracují na  projektech, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ABSOLVENTŮ ŠKOLY NA TRHU PRÁCE

 

Ukončené projekty realizované naší školou

Aplikace koučinku na škole

Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ

Integrace odborného anglického a německého jazyka do výuky přírodovědných předmětů

Moderní trendy výuky chemie s ohledem na chemickou legislativu a evropské trendy

Implementace e-learningových technologií do výuky v chemických a biologických laboratořích

Směrem k evropské úrovni

Implementace e-learningových technologií do ŠVP

Chemická legislativa a kvalita řízení škol