SPSCHB

Německý jazyk

Německý jazyk

   Žáci na SPŠCH Brno jsou aktivně vedeni ke studiu dvou cizích jazyků. Německý jazyk je do výuky zařazen již od prvního ročníku studia, žáci si osvojují znalost německého jazyka od základů po dobu čtyř let s časovou dotací 3-2-2-2 hodiny týdně. Od třetího ročníku je žákům nabízena další výuka v rámci semináře z německého jazyka jako volitelného předmětu. Jeho náplní je především intenzivní příprava na složení maturitní zkoušky.

   Do hodin německého jazyka je zařazována nejen diferencovaná, ale i projektová výuka. Studenti samostatně vytvářejí prezentace na zadaná témata a seznamují ostatní s výsledky své práce. Učí se tak samostatnému a kritickému myšlení, zároveň také procvičují své řečové dovednosti.

   Školní výuka je obohacena o i další zájmové aktivity. Svoje schopnosti a znalosti si mohou žáci otestovat nejenom ve školním kole olympiády z německého jazyka s možností postupu do okresního kola, ale i během jednodenních poznávacích zájezdů do Rakouska a Německa. Pro zájemce bývá také otevírán konverzační a doučovací kroužek. Studentům je k dispozici německá knihovna se zjednodušenou četbou a časopis Freundschaft, studenti vyšších ročníků mají možnost navštívit filmové či divadelní představení v německém jazyce, obohatit se nejenom kulturním zážitkem, ale také slyšet rodilé mluvčí hovořit německy. Každým rokem je na naší škole organizována prezentace "Do Německa na zkušenou", při které mohou žáci získat zajímavé informace o studiu a stážích v německy mluvících zemích.

   Na škole úspěšně probíhá zahraniční spolupráce s Institutem Dr. Flada ze Stuttgartu, která spočívá především ve výměnných pobytech studentů a jejich společném výzkumu v chemických laboratořích. Dalším zahraničním partnerem je SBG (Saská vzdělávací společnost) se sídlem v Drážďanech, se kterou spolupracujeme na několika mezinárodních projektech v rámci programů Leonardo da Vinci a Erasmus+.

   Mgr. Milena Kubátová, Ph.D., garant předmětu německý jazyk