SPSCHB

EVVO pro školní rok 2021/2022

 

 

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

na SPŠ chemické v Brně

pro školní rok 2021/2022

 

   Střední průmyslová škola chemická v Brně vychovává a vzdělává budoucí chemiky, kteří mohou tvořit rizikovou skupinu pro znečišťování životního prostředí. Proto se SPŠ chemická snaží u svých studentů získat základní ekologické návyky (realizováno následujícím plánem EVVO a průřezovým tématem ŠVP Člověk a životní prostředí), aby na druhou stranu byli těmi, kteří životní prostředí chrání.

 

Vyučování

 

-        SPŠ chemická realizuje výuku EVVO u oboru Aplikovaná chemie a Analýza potravin především v předmětu „Ochrana životního prostředí“. Tato výuka vychází ze školního vzdělávacího programu z průřezového tématu Člověk a životní prostředí.

-        U oboru Přírodovědné lyceum je nosným pilířem ekologické výchovy předmět Člověk a prostředí, dále pak Monitorování životního prostředí, Biologie a další.

-        Žáci mají k dispozici interní skripta SPŠ chemické se zaměřením na EVVO (Člověk a životní prostředí od Ing. Buriánka, Člověk a prostředí od Ing. Mergla a Toxikologie od Ing. Buriánka) a e-learningový portál, kde je zpracována látka předmětu „Ochrana životního prostředí“.

-        V chemických laboratorních cvičeních jsou žáci vedeni k separaci nebezpečných odpadů a k separaci komunálních odpadů.

-        Žáci vypracovávají celoroční ekologické projekty (viz ŠVP) – obhajoba červen 2022 a podílí se na environmentálně zaměřených středoškolských odborných činnostech (SOČ) – obhajoba únor 2022.

 

Exkurze a ekologické pobyty

 

-        Pokud to epidemiologická situace dovolí, tak se žáci zúčastní ekologicky zaměřených exkurzí (např. ČOV Brno Modřice – červen 2022, spalovna města Brna – červen 2022, Dlouhé Stráně – květen 2022, DIAMO Dolní Rožínka – jaro 2022, vodní nádrž Vír a úpravna vody Švařec – jaro 2022, JE Dukovany – květen 2022, Botanická zahrada – červen 2022 apod.).

-        Během studia studenti navštíví různé závody, státní ústavy a vysoké školy zasahující do životního prostředí.

-        Žáci mají možnost se zúčastnit týdenního ekologického pobytu v středisku ekologické výchovy Kaprálův mlýn (duben 2022).

 

 

Odpady

 

-        Studenti i vyučující se podílí na separaci odpadu (papír, sklo, plasty, nebezpečné chemické odpady, baterie, drobný elektroodpad a ostatní).

 

 

Projekty, SOČ a AMAVET

 

-        Žáci mají možnost se zúčastnit environmentálně zaměřených projektů, SOČ (středoškolská odborná činnost), AMAVET (soutěž vědeckých a technických projektů) a Enersol.

 

Konference a soutěže

 

-        Z důvodu koronavirové epidemie se žáci letos zřejmě nebudou zúčastňovat ekologických soutěží a konferencí.

 

Spolupráce s jinými organizacemi

 

-        SPŠ chemická je členem ekologických organizací informující školu o environmentálně zaměřených akcích KEV – klub ekologické výchovy, MRKEV.

-        SPŠ chemická spolupracuje se středisky ekologické výchovy a s nevládními environmentálně zaměřenými organizacemi (Lipka, Kaprálův mlýn, Ekocentrum Brno, Hnutí Duha atd.).

 

Vzdělávání pedagogů

 

-        Vedení školy zajišťuje vzdělávání jednotlivých vyučujících v EVVO.

-        Zaměstnanci školy a žáci mají možnost být seznámeni s novinkami a realizací EVVO prostřednictvím webových stránek školy, ekologické nástěnky, informacemi zasílanými KEV a environmentálně zaměřených časopisů (např. Bedrník), které škola odebírá.

 

Informace o EVVO na SPŠ chemické v Brně

 

-        Informace o EVVO na SPŠ chemické v Brně lze získat na webových stránkách školy pod adresou www.spschbr.cz à školní aktivity. Studenti a vyučující SPŠ chemické se aktuální informace dovídají prostřednictvím ekologické nástěnky a vnitřní sítě SharePoint a MS Teams.

 

SPŠCH je nositelem titulu „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně “ do roku 2022. Titul uděluje Klub ekologické výchovy.

 

 

V Brně dne 24. 9. 2021