SPSCHB

EVVO pro školní rok 2023/2024

 

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

na SPŠ chemické v Brně

  pro školní rok 2022/2023

 

   Střední průmyslová škola chemická v Brně vychovává a vzdělává budoucí chemiky, kteří mohou tvořit rizikovou skupinu pro znečišťování životního prostředí. Proto se SPŠ chemická snaží u svých studentů získat základní ekologické návyky (realizováno následujícím plánem EVVO a průřezovým tématem ŠVP Člověk a životní prostředí), aby na druhou stranu byli těmi, kteří životní prostředí chrání.

 

Vyučování

 

-          SPŠ chemická realizuje výuku EVVO u oboru Aplikovaná chemie a Analýza potravin především v předmětu „Ochrana životního prostředí“. Tato výuka vychází ze školního vzdělávacího programu z průřezového tématu Člověk a životní prostředí.

-          U oboru Přírodovědné lyceum je nosným pilířem ekologické výchovy předmět Člověk a prostředí, dále pak Monitorování životního prostředí, Biologie a další.

-          Žáci mají k dispozici interní skripta SPŠ chemické se zaměřením na EVVO (Člověk a životní prostředí a Toxikologie od Ing. Buriánka) a e-learningový portál, kde je zpracována látka předmětu „Ochrana životního prostředí“.

-          V chemických laboratorních cvičeních jsou žáci vedeni k separaci nebezpečných odpadů a k separaci komunálních odpadů.

-          Žáci vypracovávají celoroční ekologické projekty (viz ŠVP) – obhajoba konec května a začátek června 2023 a podílí se na environmentálně zaměřených středoškolských odborných činnostech (SOČ) – obhajoba únor 2023.

 

Exkurze a ekologické pobyty

 

-          Pokud to epidemiologická situace dovolí, tak se žáci zúčastní ekologicky zaměřených exkurzí (např. ČOV Brno Modřice – červen 2023, spalovna města Brna – červen 2023, Dlouhé Stráně – květen 2023, DIAMO Dolní Rožínka – jaro 2023, vodní nádrž Vír a úpravna vody Švařec – jaro 2023, JE Dukovany – květen 2023, Botanická zahrada – červen 2023 apod.).

-          Během studia studenti navštíví různé závody, státní ústavy a vysoké školy zasahující do životního prostředí.

-          Žáci mají možnost se zúčastnit týdenního ekologického pobytu v středisku ekologické výchovy Kaprálův mlýn (květen 2023).

 

 

Odpady

 

-          Studenti i vyučující se podílí na separaci odpadu (papír, sklo, plasty, nebezpečné chemické odpady, baterie, drobný elektroodpad a ostatní).

 

 

 

Projekty, konference a soutěže (SOČ, AMAVET, Enersol aj.)

 

-          Žáci mají možnost se zúčastnit environmentálně zaměřených projektů, SOČ (středoškolská odborná činnost), AMAVET (soutěž vědeckých a technických projektů) a Enersol.

 

 

Spolupráce s jinými organizacemi

 

-          SPŠ chemická je členem ekologických organizací informující školu o environmentálně zaměřených akcích KEV – klub ekologické výchovy, MRKEV.

-          SPŠ chemická spolupracuje se středisky ekologické výchovy a s nevládními environmentálně zaměřenými organizacemi (Lipka, Kaprálův mlýn, Ekocentrum Brno, Hnutí Duha atd.).

-          SPŠ chemická úzce spolupracuje s ústavem RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (exkurze, SOČ, workshopy, přednášky).

 

Vzdělávání pedagogů

 

-          Vedení školy zajišťuje vzdělávání jednotlivých vyučujících v EVVO.

-          Zaměstnanci školy a žáci mají možnost být seznámeni s novinkami a realizací EVVO prostřednictvím webových stránek školy, ekologické nástěnky, informacemi zasílanými KEV, na přírodovědných workshopech a z environmentálně zaměřených časopisů (např. Bedrník), které škola odebírá.

 

Informace o EVVO na SPŠ chemické v Brně

 

-          Informace o EVVO na SPŠ chemické v Brně lze získat na webových stránkách školy pod adresou www.spschbr.cz à školní aktivity. Studenti a vyučující SPŠ chemické se aktuální informace dovídají prostřednictvím ekologické nástěnky a vnitřní sítě SharePoint a MS Teams.

 

SPŠCH je nositelem titulu „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně “ do roku 2022. Titul uděluje Klub ekologické výchovy.

 

 

V Brně dne 14. 9. 2022