SPSCHB

Profil - Přírodovědné lyceum

Farmaceutické substance
Analytická chemie Ochrana životního prostředí Přírodovědné lyceum Analýza potravin
         
     

Profil – Přírodovědné lyceum

Vzdělávání žáků v oboru Přírodovědné lyceum probíhá tak, aby jeho absolventi byli všestranně vzdělaní lidé, kteří jsou svými schopnostmi a vědomosti na úrovni absolventů škol gymnaziálního typu, avšak s důrazem na přírodovědnou oblast vzdělávání. Žákům je tak umožněna vysoce kvalitní příprava na studium především přírodovědně a technicky zaměřených vysokých škol.

Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu, může ve svém budoucím zaměstnání vykonávat činnosti provozního i laboratorního charakteru nebo administrativní a správní činnosti.

Absolvent disponuje:

  • vědomostmi z biologie, chemie, geografie, fyziky a matematiky, včetně laboratorních návyků pro práci v chemické, biologické či mikrobiologické laboratoři,
  • přehledem o technologických procesech zejména chemického a biochemického charakteru využitelných v chemickém průmyslu, potravinářství a při ochraně a tvorbě životního prostředí,
  • všeobecným humanitním a kulturním přehledem,
  • schopností kultivovaně komunikovat (ústně i písemně) v českém, anglickém a německém jazyce a využívat k této komunikaci i prostředky IKT.