SPSCHB

Profil - Aplikovaná chemie

Farmaceutické substance
Analytická chemie Ochrana životního prostředí Přírodovědné lyceum Analýza potravin
         
     

Profil – Aplikovaná chemie–analytická chemie, farmaceutické substance, ochrana životního prostředí, chemická technologie

Absolvent se uplatní v chemickém a farmaceutickém průmyslu a v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu s významným podílem chemického charakteru, dále ve výzkumných, vývojových a servisních organizacích a laboratořích, které se zabývají chemickými a biochemickými rozbory, úpravou vody, problematikou likvidace chemického odpadu a odpadních vod a monitorováním životního prostředí. Další možností uplatnění absolventa je v organizacích a institucích, zajišťujících dozor nad dodržováním hygienických norem a v oblasti životního prostředí.

Příklady typických pracovních činností:

  • chemický technik,
  • kontrolor jakosti,
  • manažer provozu,
  • technolog, dispečer.

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven i ke studiu na vysokých školách a na vyšších odborných školách zaměřených především na chemii a příbuzné obory.

Absolvent disponuje:

  • vysokou odborností v oblasti chemie
  • znalostmi přírodních věd
  • dovedností pracovat s odbornými texty
  • schopností kultivovaně komunikovat (ústně i písemně) v českém, anglickém a německém jazyce a využívat k této komunikaci i prostředky IKT