SPSCHB

Profil - Gymnázium

       
         
         

 

Profil – Gymnázium

Absolvent gymnázia je připravený ke studiu na vysoké škole dle svého osobního zájmu a zaměření. Posílení přírodovědné a matematické oblasti vzdělávání by se mělo odrazit v žádoucím zájmu absolventů o studium na vysokých školách přírodovědného, technického nebo ekonomického směru.  Během studia má žák možnost získat široký vzdělanostní základ a vybavit se znalostmi, které převyšují požadavky rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia zejména v oblastech, jejichž rozšíření si mohl volit formou volitelných předmětů.

 

Profil absolventa

Absolvent disponuje:

  • širokým vzdělanostním základem, který mu umožňuje své schopnosti a dovednosti dále rozvíjet v procesu celoživotního vzdělávání
  • rozšířenými vědomostmi z biologie, chemie a fyziky, na které navazují praktické dovednosti získané v laboratorních cvičeních
  • schopností formulovat a prezentovat svoje vlastní názory, racionálně argumentovat, účelně pracovat s informacemi a své závěry předkládat v ústní i písemné podobě
  • schopností komunikovat v anglickém jazyce na velmi dobré úrovni a v dalším cizím jazyce na běžné komunikační úrovni
  • při řešení problémů a při studiu účelně používat znalosti matematiky a dalších vědních oborů