SPSCHB

Vybavení školy

Budova školy

Škola

Chemické laboratoře

Ve škole je devět laboratoří určených pro praktickou výuku chemie anorganické, organické, fyzikální a analytické a pro výuku chemické techniky, biologie, biochemie a mikrobiologie. Laboratoře jsou standardně vybaveny laboratorními stoly, rozvody plynu, vody a elektřiny, digestořemi, zařízením na výrobu destilované vody, vahami, pecí a sušárnami. Všechny laboratoře jsou vybaveny novou vzduchotechnikou.

Přístrojové vybavení je podle možností doplňováno tak, aby se studenti naučili pracovat na moderních přístrojích, které jsou běžné v odborné praxi. K přístrojovému vybavení laboratoře instrumentální analytické chemie patří například plynový chromatograf, kapalinový chromatograf, atomový absorpční spektrometr, spektrofotometry, pH metry, refraktometry, konduktometry a další. 

Laboratoř biologie je určena pro  biologická a základní mikrobiologická praktika. Jsou zde k dispozici soupravy pro zhotovování nativních i jednoduchých fixovaných preparátů, k jejichž pozorování se využívají žákovské světelné mikroskopy. K dispozici je také technika, která umožňuje projekci mikroskopického obrazu na televizní obrazovku.

Mikrobiologická laboratoř je určena pro mikrobiologickou kontrolu reálných vzorků potravin a pitné vody. Součástí jejího vybavení jsou biologické termostaty, lednice, třepačky, homogenizátory, odstředivky a autoklávy.

Laboratoře výpočetní techniky a dalších odborných předmětů

Výuka výpočetní techniky probíhá ve dvou odborných učebnách, které jsou vybaveny 16 studentskými a jedním učitelským počítačem, dále jsou doplněny laserovou tiskárnou a skenerem.

Další  počítače se stálým připojením na internet jsou umístěny na chodbách školy. Studentům jsou volně přístupné  během celého dne.

Výuka fyziky, elektrotechniky a automatizace probíhá v laboratoři, která je vybavena analogovými a digitálními měřícími přístroji, osciloskopy, elektrickými, elektronickými a dalšími pomůckami. K podpoře výuky v těchto  předmětech slouží počítačový systém ISES, umožňující měření fyzikálních analogových veličin pomocí osobního počítače vybaveného analogově-digitálním převodníkem a výstupem naměřených veličin na tiskárnu.

Jazykové učebny

Od školního roku 2001/2002 byla v souladu s učebními plány jednotlivých oborů zavedena povinná výuka dvou cizích jazyků - anglického a německého.

Výuka probíhá v pěti odborných učebnách, které jsou vybaveny televizorem, videem, přehrávačem CD a magnetofonem. Na stěnách jsou umístěny  mapy příslušných států a gramatické tabule.

Oblíbeným doplňkem výuky jsou jedno i vícedenní výjezdy studentů do zahraničí - Rakouska, Německa - s cílem spojit teoretickou výuku cizího jazyka s praxí a poznat život, historické památky a přírodní krásy těchto zemí.

Knihovny, studovna

Činnost obou knihoven, odborné a knihovny beletrie, má na škole dlouholetou tradici.

Odborná knihovna obsahuje v současnosti asi 5 000 svazků. Doplňování knižního fondu se děje průběžně, jak se nové tituly, především z chemických oborů, objevují na trhu. Chloubou jsou: Ottův slovník naučný, Technický naučný slovník, Příruční naučný slovník, Dějiny světa a Chemie prvků z posledních novinek.

Knihovna beletrie disponuje 3 800 svazky, z nichž nejzajímavější vedle románů, slovníků a knih o umění a historii je snad Kronika lidstva. Knihy lze vybírat nejen podle klasického lístkového katalogu autorů, ale po převodu knižního fondu do databáze počítače také prohlížet, vyhledávat i na základě neúplné znalosti názvu titulu a vypůjčovat pomocí programu, který vytvořil speciálně pro potřeby knihovny beletrie dnes již absolvent školy Jaromír Skřivan v rámci své práce v oboru školních pomůcek Středoškolské odborné činnosti.
knihovna knihovnaknihovna 

Studovna, která vznikla přeměnou kabinetu sousedícího s oběma knihovnami, se stala studenty vyhledávaným místem. Mohou zde provádět výpisky z literatury, zpracovávat na počítačích protokoly z laboratorních cvičení nebo jen posedět v době volna nad šachovnicemi.

Tělocvična a Jídelna