SPSCHB

PolyGram

PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

 

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace se stala jedním z partnerů Jihomoravského kraje s názvem PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358

Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK.

Období realizace: 7. 12. 2017 – 30. 11.2020             

Cíle projektu

Prvním cílem zapojení do projektu je zpřístupnit žákům a pedagogům ZŠ nejnovější informace z oblasti přírodních věd (chemie, biologie, fyziky, mikrobiologie, ekologie). Je důležité, aby se žáci atraktivní formou seznámili s teoretickými základy přírodních věd, a osvojili si dovednosti z praktické výuky v laboratořích. Žáci se nesmí bát práce v laboratoři, musí získat praktické dovednosti za podmínek dodržování pravidel bezpečného nakládání s chemickými látkami a přípravky. Naučí se používat ochranné pracovní pomůcky. Zvládnou základní praktické dovednosti při obsluze přístrojového vybavení laboratoří, a to např. mikroskopů, měřicích přístrojů používaných pro měření fyzikálních veličin. Získají bližší povědomí o přírodních vědách a dojde ke zvýšení podpory zájmu o studium přírodních věd a technických oborů.

Specifické cíle zapojení Partnera:

  1. Podpora zavádění nových metod výuky.
  2. Přenos dobré zkušenosti s výukou přírodních věd (chemie, biologie, fyziky, mikrobiologie, ekologie) na ZŠ a návaznost na další projekty realizované v rámci OP VK.
  3. Přenos praktických zkušeností z odborné praxe a návaznost na další projekty realizované v rámci OP VK.
  4. Tvorba metodických materiálů, které budou používány při realizaci přednášek a výuky v laboratořích.
  5. Zpracování elektronické podpory výuky.
  6. Tvorba pracovních listů, powerpointových prezentací pro žáky ZŠ.

Druhým cílem zapojení do projektu přináší inovaci výuky pro žáky Partnera, a to zvýšením možností při uplatnění na trhu práce a na další vzdělávací cestě.

Specifické cíle zapojení Partnera:

  1. Exkurze do provozů firem, výzkumných ústavů.
  2. Exkurze na odborná pracoviště vysokých škol.
  3. Přednášky odborníků z praxe (firem, výzkumných ústavů a VŠ) ve výuce profilových předmětů.