SPSCHB

Podpůrná opatření ve vzdělávání

Novela školského zákona s platností od 1. září 2016 zavádí nový pojem podpůrná opatření určená žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Jedná se o soubor opatření – organizačních, personálních, vzdělávacích, která škola poskytuje těm žákům, kteří tato opatření ze zákonem rámcově vymezených důvodů potřebují.

Učitelům by měla podpůrná opatření přinést více možností v individualizaci výuky podle potřeb žáků.

Žák má podle novely školského zákona právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření, která by mu měla pomoci naplnit jeho vzdělávací potenciál.

Struktura podpůrných opatření (PO)

Vymezení charakteristiky stupně podpory (typ obtíží, vymezení podmínek k zajištění podpory).

Forma vzdělávání, stupeň vzdělání.

Metody výuky (vymezení vhodných didaktických úprav učiva na podporu žáka).

Možnosti úpravy obsahu vzdělání a očekávaných výstupů.

Organizace výuky žáka (škola + školské zařízení - ŠZ) + přijímací řízení, všechny formy ukončování studia + možnost prodloužení délky vzdělávání.

Individuální vzdělávací plán (IVP) – na základě doporučení PPP možnost uplatnění od 2. stupně podpory, vyhodnocení 1 x ročně.

Hodnocení žáka (kritéria, formy, úpravy hodnotících kritérií, práce s postoji a motivací).

Možnost využití služeb školní psycholožky.

Personální podpora pedagoga pedagogickými pracovníky.

Využití metod koučinku pro práci s jednotlivcem i skupinou.

 

Podpůrná opatření 1. stupně stanovuje a vyhodnocuje škola.

Naše škola nabízí tato konkrétní podpůrná opatření 1. stupně:

-          Každý učitel má dvě konzultační hodiny týdně, další konzultace dle domluvy,

-          žáci mají přístup na e-learningové portály s výukovými materiály a možností autotestů,

-          na Share Pointu jsou k dispozici výukové materiály, tzv. šablony vybraných předmětů v elektronické podobě,

-          půjčování tištěných výukových materiálů, včetně tisků z odborné knihovny školy,

-          práce ve skupinách,

-          dle potřeby výuky úprava učebny,

-          doučovací kroužky,

-          pomoc ze strany třídních učitelů, výchovné poradkyně, metodika sociálně patologických jevů a školní psycholožky,

-          koučování žáka, skupiny, celé třídy,

-          cílené programy ve škole i mimo školu, např. program Boj s prokrastinací, přednáška k testům studijních předpokladů, programy v PPP pro jednotlivce i třídy, seminář Prezentační dovednosti.