SPSCHB

Účast v SOČ

Co je to SOČ?

Účast v SOČ

Obhajoba práce

Jak psát odbornou práci

Účast v SOČ

Účast v SOČ je podmíněna včasným odevzdáním práce splňující následující náležitosti a podmínky:

Měla by ve stručné formě zahrnout zejména dosažené výsledky vyplývající z vlastní práce autora(ů) v řešení vymezeného tématu, její rozsah by měl být úměrný šíři řešené problematiky.

Její nedílnou součástí je

  • přihláška s anotací práce (t.j. stručný obsah a popis řešení, který musí být zpracován tak, aby byl použitelný k publikování, rozsah anotace je vymezen rubrikou v přihlášce)
  • posudek - obsahuje zhodnocení odborné úrovně práce. V posudku musí být jednoznačně uvedeno, zda práce obsahuje samostatné myšlenky, nebo zda se jedná o shrnutí známých a už publikovaných skutečností. Stejně musí být zhodnocen stupeň samostatnosti autora při zpracování práce. Každý posudek musí být opatřen čitelným podpisem i s uvedením funkce hodnotitele a adresy odborného pracoviště.

Je předložena v jednom vyhotovení v českém jazyce, nesmí být na volných listech, materiály, resp. přílohy, které se nedají předložit ve dvou vyhotoveních, musí být přiloženy k originálu práce a originál musí být zřetelně označen jako výtisk č. 1.

Má následující strukturu:

obal a titulní list, obsahující:

  • číslo a název oboru SOČ
  • název práce
  • jména autorů(a), ročník studia
  • název a adresa školy

místo zpracování, jméno konzultanta, kdo práci či téma zadal, případně způsob ověření v praxi

vlastní písemné zpracování včetně seznamu literatury a případných příloh Práce, v nichž chybí některá z těchto náležitostí, nebudou zahrnuty do hodnocení!!