SPSCHB

Jak psát odbornou práci

Co je to SOČ?

Účast v SOČ

Obhajoba práce

Jak psát odbornou práci

Harmonogram SOČ

Jak psát odbornou práci

Všechny vědecké práce se dělí na úvod, teoretickou část, metodiku, výsledky, závěr a diskusi.

úvodu se vysvětlí, k čemu má práce sloužit, proč se dělá, kdo už v této oblasti pracuje a pracoval. Do úvodu patří i literární přehled dosud zkoumaných problémů. Má se v něm přesně vymezit problém, kterým se práce zabývá.

Metodika popisuje stručně postup práce, techniku, použité materiály a soubory. Metodika má být jasná a reprodukovatelná. Uvádí se v ní soubory zkoumaných jedinců, přístroje, jejich značky a výrobce. V této kapitole je možné vysvětlit a zdůvodnit výběr materiálu.

Výsledky obsahují, co bylo zjištěno, vypočítáno, vyzkoumáno, prověřeno - zatím bez hodnotícího kritéria. Ve výsledcích se tlumočí fakta buď věcně větami, nebo tabulkami, zvýrazní se grafem, diagramem, mapou, praktickým dokladem. Výsledky mají být stručné, jasně srozumitelné, bez úvah a komentářů.

Závěr a diskuse - zde se neuvádějí celé výsledky, jen jejich resumé, podstatné hodnoty, zejména odlišnosti od dosud známého. Zhodnotí se, co bylo vyzkoumáno, a to s příslušným komentářem. Podtrhne se význam a realizační možnosti výsledků. V diskusi se porovnávají výsledky práce s dosud známými fakty, týkající se dané oblasti, a vysvětlí se shoda či odlišnosti s výsledky vědeckých kapacit. Na konec práce patří seznam použité literatury, abecedně uspořádaný podle příjmení autorů.

Úprava dokumentační přílohy: tabulky, písmena, čísla mají být psána strojem, resp. tiskem. Text se bezpodmínečně odvolává na obrázky, tabulky, mapy, fotografie v příslušné části metodiky, resp. výsledků. Dokumentační příloha má být uspořádaná a označena identicky s prací. Zvyšuje se tím dobrý dojem z práce stejně jako úprava celé práce.

Doporučený rozsah práce SOČ je 20-30 stran textu. Práce má být svázána.

Pravidla DMP (.PDF)